JPN | PL
Strona główna Popularne Muzyka Rozrywka Sport Śmieszne
Wyniki wyszukiwania filmów dla:

촉수로 세뇌

北, 한미 정상회담 경계..."미국의 세뇌 공정" / YTN

북한이 이달 말쯤 열릴 새 정부 첫 한미 정상회담을 경계하고 나섰습니다.노동당 기관지 노동신문은 논평을 올려, 정상...

2017-11-15 00:27 0 Dailymotion

노동교화소 휴일엔 TV시청을?! 케네스 배의 웃픈(?) 세뇌 이야기

노동교화소에도 휴일이 있다?! 그런데... 그때 보는 TV가 세뇌의 수단이라고? 케네스 배의 웃픈(?) 북한 TV 이야기! 매주 ...

2016-10-31 01:55 0 Dailymotion

북한사회 일상-정치 세뇌 공연 문화 현장

설명....

2017-02-07 15:48 0 Dailymotion

테일즈런너-세뇌 2:33:35 5hits 4furies

테일즈런너-세뇌 2:33:35 5hits 4furiesNeed new shirts, get it at http://ahshirts.com...

2016-04-07 03:15 0 Dailymotion

세뇌 교육이 안 먹히는 북한의 요즘 애들 '강남 세대'?!

강 건너 남한을 좋아하는 강남 세대 리얼 북한을 말하다! 세련된 이름을 추구하는 '강남 세대' 이름 변경도 탈북 준비의 ...

2018-06-24 02:12 2 Dailymotion